Privacy disclaimer

Business4cars B.V. - Privacy Disclaimer

Business4cars B.V., gevestigd aan Leemansweg 104 6827 BX Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 
www.business4cars.nl 
Leemansweg 104 
6827 BX Arnhem
+31 (0)26-3628040 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Business4cars B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens worden gebruikt voor de juiste afhandeling van onze diensten. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Voertuigreferentie (Kenteken en/of Chassisnummer)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@business4cars.nl, dan  verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Business4cars B.V. verwerkt de aangeleverde persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Business4cars B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Business4cars B.V.) tussen zit.

Gebruiken van programma's

Business4cars B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 
- Website www.business4cars.nl 
- Snelstart boekhoudprogramma www. www.snelstart.nl
- Microsoft Office 

Deze programma's en systemen worden puur gebruikt voor het juist verwerken van onze diensten. De website van Business4cars B.V. wordt gebruikt als offertegenerator in combinatie met een bestelsysteem. 
Daarbij kan het voorkomen dat persoonsgegevens van derden aangeleverd worden voor het correct uitvoeren van een dienst om de compleetheid van de opdracht te waarborgen. Deze persoonsgegevens bestaan uit: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en voertuigreferenties zoals kenteken en/of chassisnummer. Snelstart wordt gebruikt voor de boekhouding waarbij een uitgevoerde opdracht gefactureerd wordt via Snelstart. De gegevens blijven in dit programma digitaal bewaart en worden zoals genoemd gebruikt als referentie door de opdrachtgever aan Business4cars B.V.. De opdrachtgever van Business4cars B.V. kan dan ook verwachten dat er geen actie wordt ondernomen buiten de gevraagde dienst om. Microsoft Office is van toepassing op mailverkeer met de opdrachtgever en/of leveranciers.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren. 
Business4cars B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende indirecte van persoonsgegevens: 
De indirecte persoonsgegevens zijn in de website van Business4cars B.V. zichtbaar zolang de opdracht van de opdrachtgever loopt. Daarna wordt de opdracht gekopieerd naar het boekhoudprogramma Snelstart waar deze gegevens tot zeven jaar bewaard blijven voor de Belastingdienst. De indirecte persoonsgegevens zijn zichtbaar op de factuur als referentie voor de opdrachtgever. 

Delen van persoonsgegevens met derden. 

Business4cars B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Business4cars B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. 

Business4cars B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar administratie@business4cars.nl. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Business4cars B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Business4cars B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Business4cars B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@business4cars.nl.