Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1          Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Business4cars BV zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna ook: deze Voorwaarden) van toepassing.

1.2          Het accepteren van een aanbieding, het bevestigen van een opdracht, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3          Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4          Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Business4cars BV worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Business4cars BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Overeenkomsten

2.1          Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie door Business4cars BV. Business4cars BV is gerechtigd een opdracht of bestelling te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een opdracht of bestelling niet kan worden geaccepteerd, deelt Business4cars BV dit mee zo mogelijk direct na ontvangst van deze opdracht of bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1          De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief kleinmateriaal, behandelings- en verzendkosten. Prijzen zijn ook exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2          Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuur- of opdrachtdatum, tenzij anders overeengekomen.

3.3          Business4cars BV behoudt zich het recht voor tot levering onder rembours, met name indien opdrachtgever regelmatig buiten de gehanteerde betalingstermijn betaald. Business4cars BV is eveneens gerechtigd contante betaling te vorderen bij aflevering, respectievelijk afhalen. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Business4cars BV.

3.4          Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaan de bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Business4cars BV bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€25,-) aan administratiekosten verschuldigd. Indien Business4cars BV haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Business4cars BV om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5          Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Business4cars BV gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schor ten, dan wel te ontbinden.

 

Artikel 4. Levering

4.1          De door Business4cars BV opgegeven lever tijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw opdracht te annuleren ofwel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de opdracht te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2          Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Business4cars BV. In geval van annulering van de opdracht door afnemer heeft Business4cars BV het recht om 15% van de overeengekomen prijs van de goederen in rekening te brengen met een minimum van twintig euro (€20,-) exclusief BTW, onverkort het recht van Business4cars BV op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.

4.3          De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten in ontvangst zijn genomen, verzonden zijn, dan wel zijn ingebouwd voor -of in opdracht van afnemer.

4.4          Speciaal voor opdrachtgever bestelde artikelen worden door Business4cars BV niet teruggenomen.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1          De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Business4cars BV verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1          U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Business4cars BV daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2          Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Business4cars BV de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde exclusief eventuele verzendkosten daarvan te restitueren.

 

Artikel 7. Garantie en reparatie

7.1          Voor de door of voor rekening van Business4cars BV geleverde en gemonteerde goederen gelden de door de leverancier vastgestelde garantievoorwaarden. Reclamant dient daar toe de originele aankoopnota te overleggen, waaruit blijkt dat de goederen door Business4cars BV zijn geleverd.

7.2          De garantie omvat de eventueel niet deugdelijk door Business4cars BV uitgevoerde opdracht of reparatie. Niet onder garantie valt slijtage en defecten ten gevolge van verkeerd onderhoud of gebruik, zoals het geen net conform de voorschriften van fabrikanten.

7.3          Kosten ter zake de in- en uitbouw van door Business4cars BV geleverde goederen komen niet voor haar rekening, indien deze het gevolg zijn van ondeugdelijke montage. Hieronder worden eveneens verstaan alle situaties, waarin de opdrachtgever wist of had behoren te weten dat de geleverde goederen niet naar behoren konden functioneren.

7.4          Eventueel aan reparaties verbonden verzendkosten kunnen door Business4cars BV aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1          Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Business4cars BV, dan wel tussen Business4cars BV en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Business4cars BV, is Business4cars BV niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Business4cars BV.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1          Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Business4cars BV ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw opdracht op te schor ten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Business4cars BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2          Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Business4cars BV en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 10. Diversen

10.1       Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Business4cars BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Business4cars BV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.2       Business4cars BV is bevoegd om bij de uitvoering van uw opdracht gebruik te maken van derden.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1       Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2       Alle geschillen tussen par tijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daar toe bevoegde rechter in Nederland.