Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden B4C - Versie 2019

1. Definities

1.1. Business4cars (B4C): de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Business4cars B.V., statutair gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende aan de Leemansweg 104 te (6827 BX) Arnhem.

1.2. Afnemer: iedere partij die met B4C in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.3. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen B4C en Afnemer, van welke overeenkomst deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

2. Totstandkoming overeenkomst en wijzigingen

2.1. Alle door B4C uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding vermelden, en kunnen te allen tijde door B4C worden herroepen.

2.2. B4C heeft te allen tijde het recht de aanbieding of offerte tot kort (uiterlijk 24 uur) na de aanvaarding ervan te herroepen.

2.3. B4C is niet gehouden uitvoering te geven aan geaccepteerde offertes wanneer deze zijn gebaseerd op kennelijke verschrijvingen.

2.4. Een aanvaarding door de Afnemer van een aanbod van B4C, met daarin een vermelding van de toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van de Afnemer (al dan niet met uitsluiting van de algemene voorwaarden van B4C), heeft geen werking voor zover het de toepasselijkheid van de voorwaarden van de Afnemer en/of de uitsluiting van de voorwaarden van B4C inhoudt. B4C wordt enkel gehouden aan een overeenkomst met toepasselijkheid van de voorwaarden van de Afnemer en/of de uitsluiting van de voorwaarden van B4C, indien B4C daar uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd. Artikel 19 van het Weens koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.

2.5. Een overeenkomst tussen B4C en Afnemer komt pas tot stand wanneer Afnemer de offerte getekend heeft geretourneerd, B4C een e-mail van Afnemer heeft ontvangen waarin Afnemer uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van B4C, Afnemer telefonisch uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van B4C dan wel wanneer B4C (of een Derde namens B4C) met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

2.6. De algemene (inkoop-)voorwaarden van de Afnemer worden door B4C uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.7. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen B4C en de Afnemer.

2.8. Voor zover in de overeenkomst wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt de inhoud van de overeenkomst.

2.9. Wijzigingen in de overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussen partijen kunnen slechts bewezen worden door geschriften. Afwijkende bedingen gelden alleen voor die overeenkomst, waarbij deze afwijkende bedingen zijn gemaakt.

2.10. Wijzigingen in de samenstelling van de order leiden tot wijzigingen in de levertijd. Indien de Afnemer haar order wenst te wijzigen accepteert zij op voorhand de wijziging in de levertijd.

2.11. Een samengestelde offerte of order verplicht B4C niet tot het leveren van een gedeelte van de goederen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.12. Getoonde en/of verstrekte stalen, monsters, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, prijslijsten, promotiemateriaal en/of op de website van B4C zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de Afnemer geen rechten ontlenen.

3. Uitvoering, levering en risico

3.1. Levering en transport komt in beginsel voor rekening en risico van Afnemer, tenzij de transportverzekering van B4C dekking biedt. In alle gevallen heeft Afnemer een afnameplicht.

3.2. Indien producten door overmacht of door verzuim van de Afnemer in de nakoming van haar afnameplicht niet in ontvangst worden genomen, althans niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, is B4C gerechtigd deze producten voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan en betaling te verlangen zonder dat de Afnemer een recht op opschorting van betaling toekomt.

3.3. Indien de Afnemer haar afnameplicht verzuimt na te komen is B4C gerechtigd de producten na ommekomst van een termijn van 4 weken nadat de producten afgenomen hadden moeten worden namens de Afnemer te verkopen tegen een door B4C te bepalen redelijke prijs. B4C is in dat geval gerechtigd de aan haar betaalde koopsom te verrekenen met al haar vorderingen op de Afnemer, inclusief haar vorderingen tot schadevergoeding.

3.4. De vrachtbrief levert bewijs, behoudens tegenbewijs, tussen B4C en Afnemer (en eventueel andere betrokkenen) van de voorwaarden van de inontvangstneming door Afnemer van de zaken en hun verpakking in uiterlijk goede staat, van het gewicht en van het aantal zaken.

3.5. Indien de zaken met uiterlijk zichtbare schade of verlies worden afgeleverd zonder dat de Afnemer bij, of dadelijk na aanneming van de zaken, onverwijld een schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, ter kennis van B4C heeft gebracht, wordt B4C (c.q. de vervoerder in opdracht van B4C) geacht de zaken in goede staat (althans conform de overeenkomst) te hebben afgeleverd.

3.6. Vermelde en/of overeengekomen termijnen (zoals – maar niet uitsluitend – levertijden) gelden bij benadering en nooit als fatale termijn.

3.7. De Afnemer is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij B4C, na het uitblijven van levering binnen de overeengekomen levertijd, schriftelijk een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog te leveren, en levering ook binnen deze termijn uitblijft.

3.8. De Afnemer is niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst indien de late levering (mede) aan de Afnemer is toe te rekenen.

3.9. De Afnemer zal te allen tijde eventuele instructies van B4C met betrekking tot opslag van de door B4C geleverde producten opvolgen

3.10. B4C heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.

3.11. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zorgt de Afnemer voor eigen rekening en risico ervoor dat B4C of de door B4C ingeschakelde derden tijdig kunnen beschikken over:

a. alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot de omstandigheden die relevant zijn voor de levering van de zaken en verder alle gegevens die B4C nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst;

b. de benodigde goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen (zoals – maar niet uitsluitend – vergunningen);

c. noodzakelijke toegang, indien dat aan de orde is.

3.12. Mocht er tijdens transport (of bij het laden en lossen) schade aan de zaken ontstaan en mocht B4C (ondanks alle aansprakelijkheidsbeperkingen in deze voorwaarden) daarvoor aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid voor deze schade in alle gevallen beperkt tot hetgeen derden (zoals de transporteur of de verzekeraar) aan B4C uitkeren.

3.13. De Afnemer staat er voor in dat de door of namens haar aan B4C verstrekte gegevens en voorzieningen (mede) als bedoeld in het vorige lid juist en volledig zijn. De Afnemer dient zorg te dragen voor tijdige aanlevering van deze gegevens en voorzieningen. De uitvoerings- c.q. leveringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Afnemer deze gegevens en voorzieningen juist en volledig aan B4C ter beschikking heeft gesteld. Indien deze gegevens en/of voorzieningen op enig moment niet ter beschikking staan aan B4C, wordt de uitvoeringstermijn voor een gelijk durende periode opgeschort.

3.14. B4C zal zich naar beste kunnen inspannen overeengekomen diensten met zorg uit te voeren en aan te bieden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

3.15. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, ook wanneer de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op de uitvoering door één bepaalde persoon.

4. Overmacht

4.1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is B4C naar eigen keuze gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat de Afnemer aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.

4.2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop B4C geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor B4C niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van B4C of van derden waarvan B4C op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel van B4C.

4.3. B4C heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat B4C zijn verbintenis had moeten nakomen.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1. De geleverde zaken blijven uitsluitend in eigendom van B4C, zolang de Afnemer niet heeft voldaan aan de vorderingen:

a. ter zake van door B4C aan de Afnemer krachtens deze of enige andere (al dan niet toekomstige) Overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, en/of,

b. ter zake van krachtens de onder a genoemde Overeenkomsten ten behoeve van de Afnemer verrichte of nog te verrichten diensten, en/of,

c. voortvloeiende uit het tekortschieten in de nakoming van vorenbedoelde verbintenissen, zoals (maar niet uitsluitend) rente, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

5.2. Het onderhavige eigendomsvoorbehoud gaat dus niet teniet indien er op enig moment geen enkele vordering van B4C onder eigendomsvoorbehoud op de Afnemer openstaat, maar ziet ook op toekomstige vorderingen.

5.3. Alle zaken die B4C aanwijst en waarvan B4C middels facturen of anderszins kan aantonen dat zij zaken van die soort heeft geleverd, worden tussen partijen (en eventueel de curator) behoudens tegenbewijs geacht van B4C afkomstig te zijn.

5.4. De waarde van de af te geven zaken wordt geacht maximaal 50% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen, maar zal nooit de totale openstaande vorderingen overtreffen. De (buiten)gerechtelijke kosten en eventuele kosten voor het verkrijgen van afgifte worden geacht 25% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen.

5.5. De Afnemer mag de zaken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits de Afnemer bij haar afnemers eveneens een uitgebreid eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.

5.6. Wanneer aan de Afnemer surséance van betaling wordt verleend of indien hij in staat van faillissement wordt verklaard is hij vanaf dat moment niet bevoegd de zaken te gebruiken en/of te vervreemden.

5.7. De door of namens B4C verstrekte stalen, displays, monsters, brochures, flyers en ander marketing- en verkoopmateriaal blijven eigendom van B4C en worden op diens eerste verzoek op kosten van de koper aan de B4C geretourneerd.

6. Prijzen

6.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen op offertes en overeenkomsten of op enige andere opgave van B4C in euro’s, exclusief btw, exclusief kosten van vervoer en transport, exclusief declaraties van ingeschakelde derden exclusief eventuele invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.

6.2. Een stijging van kostprijsbepalende factoren (zoals – maar niet uitsluitend - wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen of grondstoffen), ontstaan na het sluiten van de overeenkomst, mag door B4C worden doorberekend aan de Afnemer als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.

6.3. B4C is gerechtigd de prijs in rekening te brengen die zij in vergelijkbare situaties ook in rekening brengt, tenzij partijen uitdrukkelijk een prijs overeenkomen. Afnemer kan zich in het geval partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbieden en offertes (al dan niet uitgevoerd) door B4C. Offertes gelden niet voor nabestellingen en/of toekomstige orders.

7. Facturatie, betaling en opeisbaarheid

7.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum zonder opschorting of verrekening per bank te geschieden.

7.2. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de Afnemer vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan B4C verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke (handels)rente (6:119a BW) als deze hoger is.

7.3. De Afnemer is aansprakelijk voor alle de door B4C (zowel in- als buiten rechte) werkelijk gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van haar vorderingen op de Afnemer, met een minimum van € 250,00 per factuur.

7.4. Al hetgeen de Afnemer aan B4C verschuldigd is, is onmiddellijk opeisbaar indien een betalingstermijn is overschreden, het faillissement (of het in een ander land gehanteerde equivalent daarvan) van de Afnemer is uitgesproken, de Afnemer surseance van betaling (of het equivalent daarvan) aanvraagt, wanneer beslag op zaken of vorderingen van de Afnemer wordt gelegd, wanneer de Afnemer (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd of haar bedrijfsvoering staakt, de Afnemer (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering (of het equivalent daarvan), onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

7.5. Betalingen dienen te geschieden in euro’s.

7.6. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de Afnemer verplicht op verzoek van B4C een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de Afnemer niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim. B4C heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op de Afnemer te verhalen.

7.7. Het recht van de Afnemer om zijn vorderingen op B4C te verrekenen met betalingsverplichtingen aan B4C uit welke hoofde dan ook is uitgesloten. De Afnemer heeft in geen geval recht om enige verbintenis op te schorten.

7.8. B4C heeft het recht voorafgaand aan de overeenkomst of tijdens de duur van de overeenkomst aan de Afnemer een limiet voor het bedrag aan openstaande (onbetaalde) facturen van B4C te stellen. In dat geval dient de Afnemer (ook al is de betalingstermijn van alle openstaande facturen nog niet verstreken) te voorkomen dat in totaal een bedrag openstaat (onafhankelijk van de betalingstermijn) dat het limiet te boven gaat. Indien het limiet wel wordt overgeschreden, is B4C gerechtigd haar verplichtingen op te schorten (zoals, maar niet uitsluitend, de werkzaamheden op te schorten en de levering van de zaken op te schorten) tot het moment waarop de Afnemer een zodanig bedrag heeft betaald dat het limiet niet langer is overschreden, zonder dat dit een tekortkoming oplevert aan de zijde van B4C en zonder dat de Afnemer bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) recht heeft op vergoeding vanwege verbeurde boetes, kostenvergoeding of andere schadevergoeding dan wel op nakoming, ontbinding of vernietiging van de overeenkomst. Het in dit lid bepaalde laat het recht van de B4C op vergoeding van kosten, schade en interesten onverlet.

7.9. B4C heeft het recht om op een order vermelde zaken in gedeelten te leveren (deelleveranties) en overeenkomstig te factureren.

8. Garantie en vrijwaring

8.1. De door B4C te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering voor normaal gebruik in Nederland redelijkerwijs gesteld kunnen worden.

8.2. B4C is niet aansprakelijk voor schade (en schiet niet tekort in de nakoming van haar verplichtingen) indien haar producten niet voldoen aan eisen en regelgeving van andere landen dan Nederland. Dit betreft onder meer, maar niet uitsluitend, wetgeving, benodigde vergunningen, fiscale aangelegenheden en importregelgeving. De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor dergelijke aanspraken indien zij de producten invoert in andere landen dan Nederland.

8.3. De Afnemer vrijwaart B4C voor iedere aanspraak van derden op grond van het feit dat de producten niet voldoen aan de wet- en regelgeving ter plaatse (buiten Nederland) voor zover die door de Afnemer of aan hem gelieerde ondernemingen in het desbetreffende land in het verkeer zijn gebracht

8.4. De Afnemer vrijwaart B4C voor iedere schadeaanspraak van derden die het gevolg is van het gebruik van de producten voor zover die door de Afnemer of aan hem gelieerde ondernemingen in het desbetreffende land in het verkeer zijn gebracht.

8.5. B4C geeft één (1) jaar garantie op (fabrieksfouten in) door haar geleverde (en aantoonbaar deugdelijk ingebouwde) producten. Indien en voor zover schade ontstaat tijdens het inbouwen van door haar geleverde producten vervalt de hiervoor genoemde garantie.

8.6. Deze garantie verloopt één (1) jaar na het inbouwen door Afnemer. Afnemer dient aan te tonen wanneer de geleverde producten zijn ingebouwd (bijvoorbeeld door middel van het aanleveren van werkbonnen, orderbonnen of facturen).

8.7. Afnemer zal bij het inbouwen van de door B4C geleverde producten één (1) jaar garantie aan haar afnemers bieden.

8.8. Indien en voor zover een afnemer van Afnemer een beroep doet op voornoemde reactie geldt dat Afnemer deze garantieclaim onverwijld bij B4C dient te melden. Indien Afnemer deze claim niet meldt, of reparatiewerkzaamheden verricht voordat de claim gemeld is, vervallen alle garantieafspraken van Afnemer.

8.9. In het geval van een melding als in het voorgaande lid is het b4C toegestaan voorwaarden aan de afhandeling c.q. honorering van de garantieclaim te verbinden.

8.10. De bewijslast ten aanzien van het deugdelijk inbouwen van de door B4C geleverde producten rust op Afnemer.

8.11. Garantie geldt nooit op opruimpartijen, speciale partijen en/of actiepartijen (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat er toch garantie geldt voor de betreffende bijzondere partijen).

8.12. In alle gevallen waarin B4C een of meer garanties verleent, gelden de volgende bepalingen.

a. B4C kan niet gehouden worden aan uitingen van derden over garantie, zoals (maar niet uitsluitend) uitingen van fabrikanten over garantie op grondstoffen.

b. De Afnemer kan alleen aanspraak maken op garantie indien zij alle instructies van B4C, deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en verder alle verbintenissen tegenover B4C is nagekomen en nakomt.

c. Iedere garantie houdt uitsluitend in dat B4C gedurende een bepaalde periode garandeert dat het verkochte geen gebreken vertoont die het gevolg zijn van een gebrek ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten. Afwijkingen van de specificaties die er niet toe leiden dat het verkochte niet (langer) geschikt is voor het doel waarvoor de Afnemer het gekochte gebruikt, leveren geen tekortkoming van B4C onder deze garantiebepaling op.

d. Alleen de Afnemer kan een beroep doen op garantie. De garantie is niet overdraagbaar en door deze bepaling wordt ook voorkomen dat de garantie (goederenrechtelijk) kan worden overgedragen.

e. B4C zal uitsluitend het gebrekkige (door haar geleverde product) vervangen. Zij is niet aansprakelijk voor kosten voor de inbouw of uitbouw van het product.

8.13. De garantie geldt niet wanneer:

a. Afnemer niet heeft gehandeld conform artikel 9 van deze voorwaarden;

b. de voorschriften met betrekking tot veiligheid, gebruiksaanwijzingen, inbouwinstructies, verwerkingsvoorschriften, installatie-instructies of andere instructies die, door of namens B4C, de leverancier van B4C en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd, niet in acht zijn genomen;

c. er sprake is van normale slijtage;

8.14. Een door B4C gehonoreerde claim onder deze garantievoorwaarden houdt nadrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van B4C in voor eventueel door de Afnemer of door derden geleden schade.

8.15. In geval van vervanging of herstel wordt uitdrukkelijk geen nieuwe garantie(periode) voor de vervangende of herstelde zaken verstrekt.

8.16. Indien de leverancier van B4C of de fabrikant van de zaak garantie geeft op de zaak en de garantievoorwaarden van de leverancier van B4C of fabrikant strengere voorwaarden bevatten (in vergelijking met de voorwaarden die B4C stelt), prevaleren de strengere voorwaarden van de leverancier van B4C of fabrikant. Indien de leverancier van B4C of de fabrikant van de zaak garantie geeft op de zaak en de garantievoorwaarden van de leverancier van B4C of fabrikant aanvullende voorwaarden bevatten (in vergelijk met de voorwaarden die B4C stelt), gelden ook de aanvullende voorwaarden van de leverancier van B4C of fabrikant.

9. Controle producten en reclametermijn

9.1. De Afnemer dient zaken voor of tijdens de aflevering te (laten) inspecteren en diensten direct na afloop van de uitvoering van de diensten te (laten) inspecteren. Zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dienen bij voorkeur direct bij de controle, maar uiterlijk 5 werkdagen na de aflevering van de zaken c.q. uitvoering van de diensten schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan B4C te worden medegedeeld. Indien de Afnemer geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de zaken/diensten tijdig te (laten) inspecteren geldt dat tussen partijen als vaststaand moet worden aangenomen dat de producten zijn afgeleverd zonder zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken c.q. dat de diensten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht de Afnemer bij constatering van gebreken/tekortkomingen, zonder schriftelijk akkoord van B4C, over gaan tot c.q. verder gaan met de verkoop, uitlevering, behandeling, installatie c.q. verwerking van de geleverde zaken, dan accepteert de Afnemer de geleverde zaken en diensten en vervalt de mogelijkheid zich te beroepen op het geconstateerde gebrek/tekortkoming.

9.2. Onjuiste facturen dient de Afnemer binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan B4C mede te delen. Indien de Afnemer verzuimt om binnen de in dit lid genoemde termijn en conform de voorschriften als genoemd in dit lid B4C van de fout(en) op de hoogte te stellen, geldt tussen partijen dat de factuur door Afnemer is geaccepteerd, is (en blijft) Afnemer gehouden de factuur te betalen en verliest de Afnemer het recht op correctie/creditering van de factuur. Het voorgaande laat onverlet het recht van B4C om te allen tijde fouten in een factuur te corrigeren.

9.3. Overige gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dient de Afnemer binnen 3 dagen na de ontdekking ervan schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan B4C mede te delen.

9.4. Indien de Afnemer verzuimt om binnen de in dit artikel genoemde termijnen en conform de voorschriften als genoemd in dit artikel B4C van het gebrek op de hoogte te stellen, verliest de Afnemer het recht zich op eventuele rechtsgevolgen die ontstaan door het gebrek of afwijking van hetgeen is overeengekomen te beroepen. In dat geval heeft de Afnemer onder meer (maar niet uitsluitend) geen recht meer op nakoming, vernietiging, opschorting, ontbinding en/of schadevergoeding op grond van het gebrek of de tekortkoming.

9.5. Geringe afwijkingen van opgegeven maten, gewichten, samenstellingen of kleuren, dan wel andere afwijkingen, waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de samenstelling, uitvoering of toepasbaarheid van de producten, onvolkomen in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of grondstoffen waarbij deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen of grondstoffen, leiden er niet toe dat het af- of opgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt geven de Afnemer noch recht op annulering of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst, noch recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren.

9.6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is, dit toerekenbaar is aan B4C en dat tijdig en op de juiste wijze aan B4C is gemeld (cumulatieve voorwaarden), dan zal B4C de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na terugontvangt daarvan of, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Afnemer, ter keuze van B4C, vervangen (door een gelijkwaardig product van ten minste dezelfde kwaliteit) of zorg dragen voor herstel of aanpassing daarvan (zodat het geleverde product naar behoren functioneert), dan wel (ter keuze van B4C) vervangende vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen tot een maximum van het aankoopbedrag van (het betreffende onderdeel van) de gebrekkige zaak.

9.7. Indien vaststaat dat een dienst niet conform de overeenkomst is uitgevoerd, dit toerekenbaar is aan B4C en dat tijdig en op de juiste wijze aan B4C is gemeld (cumulatieve voorwaarden), dan zal B4C de dienst alsnog op de juiste wijze uitvoeren dan wel (naar keuze van B4C) vervangende vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen tot een maximum van de prijs van (het betreffende onderdeel van) de dienst.

9.8. Partijen komen overeen dat tussen hen geldt dat de administratie en correspondentie van B4C bepalend is en tussen partijen dwingende bewijskracht heeft, zulks behoudens tegenbewijs door Afnemer.

10. Opschorting en ontbinding

10.1. B4C behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit overeenkomsten op te schorten indien de Afnemer niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze en eerdere overeenkomsten met B4C is nagekomen.

10.2. Naast de overige uit de wet en overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is B4C gerechtigd de overeenkomst (geheel of geldelijk – zulks naar keuze van B4C) door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien zij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van de Afnemer, de Afnemer in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, de Afnemer surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd, de Afnemer haar bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken.

10.3. Voor zover de Afnemer een ontbindingsrecht heeft is deze bij duurovereenkomsten beperkt tot ontbinding van de order of gedeelte daarvan waarin B4C toerekenbaar tekort is geschoten. Partijen hebben in dat geval een ongedaan makingsverplichting van alle over en weer geleverde prestaties die betrekking hebben op de betreffende order of gedeelte daarvan. Het ontbindingsrecht geldt niet voor opvolgende orders en/of leveringen.

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt B4C (of haar leverancier) de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar geleverde producten, de door haar gedane aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, beeld- en woordmerken, handelsnamen, programmatuur enz.

11.2. Indien de Afnemer opmerkt dat de producten van B4C inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom, dan wel dat een derde inbreuk maakt op een aan B4C toebehorend recht van intellectuele eigendom, dient de Afnemer B4C daarvan direct op de hoogte te stellen.

11.3. Voor het geval een derde inbreuk maakt op een aan B4C toebehorend recht van intellectuele eigendom is de Afnemer gehouden om haar medewerking te verlenen teneinde B4C in staat te stellen om in- en buiten rechte tegen deze inbreuk op te treden.

11.4. De Afnemer is niet bevoegd wijzigingen aan te brengen aan verpakkingen van B4C, het is Afnemer ook niet toegestaan producten om te pakken.

12. Aansprakelijkheid

12.1. B4C is nooit aansprakelijk voor schade, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) ten gevolge van gebreken in- of aan verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of anderszins als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de overeenkomst of het plegen van een onrechtmatige daad, zowel bij de Afnemer als bij derden. Tevens is B4C niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door B4C in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde Derden.

12.2. Indien B4C wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.

12.3. In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de betreffende order te boven gaan bij een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tot levering. Mocht worden geoordeeld dat deze beperking onredelijk is dan is de aansprakelijkheid van B4C in ieder geval beperkt tot maximaal € 10.000,- (zegge: tienduizend euro).

12.4. In geval van aansprakelijkheid is B4C uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van B4C aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan B4C toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.

12.5. B4C is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.

12.6. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van B4C of haar leidinggevende ondergeschikte(n).

12.7. Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de nakoming van de overeenkomst, dan is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van B4C daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade.

12.8. Indien B4C zaken op of in de nabijheid van het terrein of in het gebouw waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, plaatst, is de Afnemer verantwoordelijk voor adequate beveiliging daarvan. In het geval er schade optreedt aan deze zaken, is de Afnemer altijd aansprakelijk voor deze schade.

12.9. Afnemer zal B4C vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van B4C daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Afnemer.

12.10. De aansprakelijkheidsbeperking uit dit artikel is ook van toepassing op de garanties als bedoeld in artikel 8.

13. Geheimhouding

13.1. De Afnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst of uit andere bron heeft verkregen op straffe van een direct opeisbare boete van € 2.500,- per schending van deze geheimhoudingsplicht, onverminderd het recht van B4C om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

13.2. Bij twijfel omtrent de aard van de informatie wordt door B4C verstrekte informatie beschouwd als bedrijfsgeheim en ligt het op de weg van Afnemer om te verifiëren of dit in het specifieke geval ook aan de orde is.

13.3. B4C is gerechtigd om, mede voor commerciële doeleinden, de naam van de Afnemer als zijnde handelspartner aan derden kenbaar te maken.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij B4C partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft. Het bewijs van een overeengekomen ander rechtstelsel kan slechts geleverd worden door een door beide partijen ondertekend schriftelijk stuk.

14.2. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.

14.3. Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de civiele rechter te Arnhem exclusief bevoegd te oordelen over geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten tussen B4C en de Afnemer. Het staat echter B4C vrij een geschil voortvloeiende uit overeenkomsten tussen B4C en de Afnemer ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.